Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä:

Fitness For Mind & Body Oulu Oy
Y-Tunnus: 1481082-1
Limingantie 5, 90400 Oulu


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Hytinkoski Päivi
Limingantie 5 , 90400 Oulu
Puh: 044 7005565
Sähköposti: ravintopaivi@gmail.com


3. Rekisterin nimi:

Fitness For Mind & Body Oulu Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

Käsittelyn keskeisin tarkoitus on asiakkuuksien hallinta, asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen. Tähän liittyvät esimerkiksi laskutus, maksujen valvonta ja perintä. Asiakasrekisterin tietoja käytetään myös yhteydenpitoon ja asiakasviestintään.
Tähän liittyvät esimerkiksi asiakkuuden hoito, mahdollisten kilpailujen järjestäminen, tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja tilausten, palautusten, peruutusten ja reklamaatioiden hoitaminen.
Rekisterin tietoja käytetään Ravintopäivin (Fitness For MInd & Body Oulu Oy:n) asiakaspostin (mm. paperisen, sähköisen, mobiilin) lähettämiseen sekä markkinointiviestintään, ellei asiakas ole erikseen kieltänyt tällaista tietojen käyttöä.
Fitness For Mind & Body Oulu Oy käyttää uutiskirjeviestinnässä ulkopuolista sähköpostipalvelua, jonka tietokantaan asiakasrekisterin tiedot siirtyvät viestien lähettämistä varten.
Fitness For Mind & Body Oulu Oy käyttää kotisivuillaan ulkopuolista web-palvelua, jonka tietokantaan tallentuu asiakkaan tunnistetietoja hänen täyttäessään esim. Lomakkeita.

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suora- markkinointiin. Kielto tulee osoittaa RavintoPäivin sähköpostiin: ravintopaivi@gmail.com Uutiskirjeen asiakas voi peruuttaa myös itse.
Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää myös liiketoiminnan kehittämiseen. Tähän liittyvät esimerkiksi tilastointi, asiakastyytyväisyyden seuranta ja kehittäminen, palveluiden ja tuotteiden laaduntarkkailu ja mielipide- sekä markkinatutkimukset.
Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.
RavintoPäivin (Fitness For Mind & Body Oulu Oy:n) sosiaalisen median sivustot kuten esimerkiksi Facebook, Instagram ja YouTube ovat julkisia, ja sivustoille muodostuvat rekisterit sisältävät rekisteröidyn itse julkisuuteen tuomat tiedot kuten esimerkiksi nimi, arvostelut, sivustotykkäämiset ja – jakamiset sekä kommentoinnit.
Fitness For Mind & Body Oulu Oy ei ole millään tavalla vastuussa sosiaalisen median sivustoille rekisteröityneen käyttäjän henkilötiedoista tai niiden suojaamisesta.


5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, y-tunnus, asema organisaatiossa, syntymäaika tai henkilötunnus, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä. Tietoja voidaan myös kerätä, täydentää tai tarkastaa muista yleisesti saatavilla olevista lähteistä: kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.


7. Tietojen luovutus

Rekisterin tiedot sijaitsevat Suomessa Ravintopäivin tiloissa sekä sen käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, lukuun ottamatta rekisterinpitäjän omia, ilmoitettuja käyttötarkoituksia varten (esim. osoitetiedot omaa markkinoinnin tuotantoa ja/ tai postitusta varten), paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun sitä ei enää tarvita.
Tietoihin pääsee käsiksi vain Päivi Hytinkoski.

Esimerkiksi ravintovalmennusvastaanottoa varten saadut luottamukselliset terveystiedot hävitetään vuoden kuluessa ensimmäisestä tapaamisesta, mikäli niitä ei enää tarvita valmennuksessa (eli mikäli ei ole erikseen sovittu valmennussuhteen jatkumisesta)


Rekisterin tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Niihin voi kohdistua tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia, joita suorittaa yrityksen tietotekniikkakumppani. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietojärjestelmä ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu
yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Ulkopuolisia yhteyksiä suojataan palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla.


Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Ravintopäivin tiloissa rekisteriin pääsy on ainoastaan rekisteriasioita hoitavalla henkilöllä. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan.


10. Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.


11. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Käyttäjällä on oikeus lopettaa milloin tahansa palvelujen käyttäminen. Käyttäjän henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut, tai perintätoimet estä tietojen poistamista.


12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.


Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.
Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.


Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.